Řeka Morava

Délka toku                                                            353 km (284 km na území ČR)        

Plocha povodí                                                      26 658 km²

Průměrný průtok                                                  120,0 m³/s       

Pramen                                                                Králický Sněžník  (1 371 m n. m.)

Ústí                                                                      řeka Dunaj (Rakousko, Slovensko) ve výšce 151,0 m n.m.

Hydrologické pořadí pro UH 4-13-01                   Morava od Dřevnice po Olšavu (plocha povodí 1 314.66 km2)

 

Průběh toku řeky Moravy

Řeka pramení na jihu Králického Sněžníku, ve stejnojmenném horském masivu na Severní Moravě. Řeka Morava je povodňově dobře zmapovaná a její tok Dolnomoravským Úvalem od Olomouce přes Přerov, kde přibírá levostrannou Bečvu, Kroměříž, Hulín, Napajedla až po Spytihněv, kde je pohyblivý jez a měrný profil ČHMÚ kategorie A je vcelku klidný, pozvolný, čemuž také odpovídá typ povodně - s pomalým příchodem, pomalým odchodem a delší dobou trvání (v 1997 14 dní). Od Otrokovic je vybudován Baťův kanál, který se s Moravou spojuje v Uh. Hradišti v Rybárnách. Koryto Moravy je na území města upraveno a ohrazováno.

Rizikem je souběh povodně na Bečvě a na Moravě, největší jsou letní, tzv. svatojánské povodně. Rizikem jsou průsaky, protržení nebo přetečení hrází koryta. Kulminační průtoky od soutoku s Bečvou po proudu postupně klesají vlivem transformace průtoků v inundačních územích.


Vodní toky v katastru města Uherské Hradiště - mapa

 

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ MĚST UHERSKÉ HRADIŠTĚ A STARÉ MĚSTO NA VD MORAVA

 Popis vodního díla


Vodní dílo „Morava, Uherské Hradiště, Staré Město, zvýšení kapacity koryta, I. etapa“ zahrnuje protipovodňové úpravy na obou březích řeky Moravy, které mají za úkol zabezpečit neškodné převedení povodňových průtoků územím ohraničeným těmito úpravami. Konkrétně se jedná o území po obou březích řeky Moravy a na území nad Rybárnami po pravé straně Baťova kanálu.
Průtok Qmax = 818 m3/s v řece Moravě bude odlehčen nad Uherským Hradištěm pomocí průlehu v pravostranné ochranné hrázi do inundačního území. V korytě řeky Moravy bude pak pod
průlehem protékat pouze průtok Q = 650 m3/s. Voda z inundačního území bude postupně odtékat do Baťova kanálu směrem k plavební komoře a nově vybudovaném obtoku s hradícím objektem.


Hradící objekt je opatřen sklápěcími stavidlovými uzávěry, které při vztyčené poloze spolu se zahrazenými vraty plavební komory zabraňují zatopení území zpětným vzdutím nad plavební
komorou od řeky Moravy do průtoku Q = 650 m3/s.

Při vyšších průtocích v řece Moravě při zaplaveném inundačním území, bude voda odtékající z tohoto území převedena plavební komorou s vyhrazenými vraty a obtokem s hradícím objektem přes sklopené stavidlové uzávěry.


Základní údaje vodního díla


Vlastní koryto řeky Moravy je prakticky v celé délce dolního a středního toku regulováno a ohrázováno. V úseku nad a pod soutokem Moravy a Březnice je pravobřežní ochranná hráz Moravy snížena a takto vzniklým přelivem dochází k odlehčení vyšších průtoků do rozsáhlého pravobřežního inundačního území nad oběma městy. Proti zaplavení inundačního území vlivem zpětného vzdutí řeky Moravy slouží vrata plavební komory.


Jako protipovodňová ochrana Starého Města a Uherského Hradiště byly vybudovány ochranné hráze a zdi podél řeky Moravy v úseku od ČOV Uherské Hradiště na levém břehu (ř.km. 158,003) a zaústění na pravém břehu (ř.km. 158,000) po výhledovou komunikaci nad Rybárnami (ř.km. 161,717).


Přestupy a otvory přes ochranné zdi budou před povodní zahrazeny mobilním hrazením. Hrázové propusti osazené koncovými klapkami nevyžadují žádnou manipulaci, nicméně před příchodem povodňových průtoků je nutné ověřit jejich technický stav a funkčnost !