POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zpracovatel:

Crisis Consulting

Vyjádření

Tento povodňový plán města Uherské Hradiště IDdPP:10415 byl zpracován subjektem Crisis Consulting, s.r.o Uherské Hradiště (criconsu@gmail.com, www.cricon.cz) ve spolupráci s odborem ŽP MěÚ Uh. Hradiště podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, a TNV 75 2931 a metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Uherské Hradiště. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu města Uherské Hradiště a je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz; a aplikačním prostředí www.edpp.cz na uh.povodnoveplany.cz.                                                                                                                                               

Crisis Consulting s.r.o

Vodní toky

 • Morava spřítoky:
  • Březnice
  • Jarošovský potok
  • Stará Olšava
 • Olšava spřítoky:
  • Olšovec
  • Míkovický potok

HP C1 UH

Morava - 159,678 ř.km

HP C6 KO

Morava - 154,300 ř.km

HP C14 KU

Olšava - 9,244 ř.km

Schvalovací doložky

Stanoviska správců toků:

Povodí Moravy, s. p., Brno
zn. PMO51790/2012-219/Pr ze dne:   4.10.2012

Lesy České republiky, s. p., ST
pov. Moravy, Vsetín
Č.j.: LCR957/004703 ze dne:   9. 7.2012
Potvrzení souladu nadřízeného povodňového orgánu:

Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor životního prostředí
č.j. MUUH-OŽP/73361/2012/SchE ze dne: 22.11.2012
Osoba zodpovědná za GDPR:

xxx. xxx xxx, tel: xxx xxx xxx, mail: xxx@xxx.cz

Záznamy o provedené aktualizaci

Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze
Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část 5.2022
organizační část 5.2022
grafická část 5.2022
přílohy 5.2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 5.2022
offline verze 7.2020
digitalizovaná verze 5.2022
databáze POVIS 5.2022

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi
Ministerstvo životního prostředí, Český úřad zeměměřický a katastrální Český statistický úřad, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i

Operační program životního prostředí.