DALŠÍ TOKY V KATASTRU MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Řeka Olšava

Hydrologické pořadí       4-13-01-1320 u ústí

Řeka Olšava ústí do řeky Moravy zleva pod Uherským Hradištěm. Má plochu povodí 520,025 km2. Největší kapacitu má v úseku ústí - Míkovice a to 300 m3/s. Povodňové průtoky se rozlévají do inundačních území převážně v polních tratích na levém i pravém břehu mezi Uh. Brodem, kde je umístěn HP A, a Podolím. Dále dochází k rozlivům v zastavěném území Kunovic. Městské části Uherského Hradiště - Míkovice, Vésky a Sady ovlivňuje zprostředkovaně, zejména svými přítoky - Olšovcem, Míkovickým potokem. Vážnější vliv má Olšava na povodňovou situaci města Uherské Hradiště především v městské části Sady. Dále po proudu inundační území Olšavy splývá s inundačním územím Moravy. Správcem vodního toku je Povodí Moravy s.p., Brno.

Říčka Březnice

Hydrologické pořadí       4-13-01-0750 u ústí

Březnice je levostranným přítokem Moravy nad Jarošovem. Její povodí má velikost 124,21 km2. V úseku ústí - Bílovice (sil. most směr Topolná) má kapacitu 85 m3/s s převýšením hrází o 40 cm. Je provedeno oboustranné ohrázování s šířkou v koruně 3 m. V úseku ústí - Burava je pravobřežní hráz o 1,2 m snížena tak, aby povodňové průtoky zaplavovaly inundační území Kněžpolský les. Správcem vodního toku je Povodí Moravy s.p., Brno.

Jarošovský potok 

Hydrologické pořadí       4-13-01-0760     Id. CEVT: 10 186 259

Jarošovský potok je levostranným přítokem řeky Moravy, na vyústění jsou žabí klapky, na návodní straně hráze řeky Moravy, doplněny 2ks stavidel, na vzdušné straně hráze řeky Moravy, proti vzdutí vody z řeky Moravy. Úsek podél sídliště Jarošov-Louky je ohrazován. Správcem vodního toku jsou Lesy ČR s.p. STOP Moravy, Vsetín 

Mistřický potok

Hydrologické pořadí       4-13-01-0710

Mistřický potok je levostranným přítokem Březnice a jeho problematickou částí z hlediska ohrožení přívalovými dešti je především komunikace E/497, ve které je sice propustek, ale může docházet ke krátkodobému zaplavení komunikace.

Vinohradský potok  

Hydrologické pořadí       4-13-01-0760

Vinohradský potok je levostranným přítokem slepého ramene řeky Moravy „Mařatické". V horní části povodí jsou zemědělské pozemky, spodní část toku od ul. Družstevní po ústí do Mařatického ramene je zatrubněná. Jak v povodí, tak ve vlastním otevřeném korytě toku dochází k výrazné erozi. Při přívalových deštích hrozí nebezpečí lokálních povodní v okolí ul. Družstevní, Vinohradská, Sokolovská a Na Zápovědi. Správcem vodního toku je Povodí Moravy s.p..

Správcem zatrubněného úseku toku, a to od zaústění toku do zatrubnění na ulici Družstevní po vyústění do slepého ramene Moravy - je město Uherské Hradiště.

Mařatický potok 

Hydrologické pořadí       4-13-01-0830

Mařatický potok je pravostranným přítokem Olšávky (Staré Olšavy). Je v celé délce zatrubněný (vede pod ulicemi 1. Máje, Kordon a 28. října, dále pod ČS PHM Aral a areálem ČSAD do sedimentační nádrže mezi areálem ČSAD a železniční tratí Staré Město - Kunovice)

Olšávka (St. Olšava) 

Hydrologické pořadí       4-13-01-0830

Olšávka (Stará Olšava) je levostranným přítokem řeky Moravy, zatrubněná část vede od křižovatky ulic Marš. Malinovského po sedimentační nádrž mezi areálem ČSAD a železniční tratí Staré Město - Kunovice. Dále je tok otevřený. Správcem vodního toku je Povodí Moravy s.p. takto:

Správcem otevřeného koryta toku Olšávka - je Povodí Moravy, s.p. - v úseku dolního toku od železniční trati Staré Město - Kunovice po vyústění do řeky Moravy

Děleným správcem horního - zatrubněného úseku toku od křižovatky ulic Maršála Malinovského / Solná cesta - po sedimentační nádrž mezi areálem ČSAD a železniční tratí - je město Uh.Hradiště

Míkovický potok

Hydrologické pořadí       4-13-01-1320       Id toku (CEVT)10 206 291

Míkovický potok - je levostranný přítok Olšavy, nad Míkovicemi je vodní nádrž, která tlumí povodňové průtoky, v zastavěném území je koryto částečně zatrubněné. Správcem toku jsou Lesy ČR s.p. ST-oblast povodí Moravy, Vsetín, detašované pracoviště Luhačovice.

Město Uherské Hradiště je děleným správcem toku - v jeho zatrubněném úseku, a to od vtoku do zatrubnění na ulici Lesní po jeho vyústění do řeky Olšavy.

Olšovec 

Hydrologické pořadí       4-13-01-1310      Id toku (CEVT): 10 206 460

Olšovec je pravostranný přítok Olšavy na území městské části Vésky, nepředstavuje bezprostřední nebezpečí pro zastavěné území, povodňové průtoky tlumí soustava rybníků v k. ú. Popovice. Nebezpečí představuje pouze pro železniční trať Hradčovice - Vésky se zastávkou, jejímž je částečným rovnoběžným průvodcem. Správcem toku jsou Lesy ČR s.p. STOP Moravy, Vsetín

Baťův (plavební) kanál - Rybárny

Hydrologické pořadí       4-13-01-0780

Baťův kanál je uměle vybudovaný kanál vodní cesty mezi Rybárnami a Otrokovicemi. Na této vodní cestě jsou vybudované přepouštěcí plavební komory. Kanál přibírá Jalubský potok. Další potoky jsou odvedeny shybkami (Kudlovický potok, Jankovický potok) pod Baťovým kanálem až do řeky Moravy.


Další vodní toky v katastru města Uherské Hradiště - mapa