Hydrologické údaje


Hydrologický popis území

Území města Uherské Hradiště se nachází v údolí řeky Moravy, na jeho pravém břehu. Významným přítokem Moravy na teritoriu města je Olšava. Koryto řeky Moravy je zregulované, v trase původního meandrujícího koryta jsou nyní odstavená ramena. Nad a pod městem jsou rozsáhlé lužní lesy (Jarošovský les a Kunovský les).


Průměrné úhrny srážek v jednotlivých měsících v mm za období 1961 - 1990:

pro Uherské Hradiště:

I           II          III         IV        V         VI        VII       VIII      IX        X         XI        XII       rok

28       28       27       38       61       78       63       57       42       35       43       34       534

Průměrný počet dnů s bouřkou za rok v Uherském Hradišti: 29


Letní hydrologický režim

Oblast patří hydrologicky k povodí řeky Moravy. Půdorys říční sítě nad městem  má v základních rysech stromovitý tvar. K prvním významnějším přítokům řeky Moravy ve směru od severu patří říčky Rusava a Mojena. Rusava stéká z Hostýnských vrchů přes Holešovskou plošinu a vlévá se do Moravy zleva u Tlumačova. Mojena pramení na jižních svazích Lysiny a do Moravy ústí zleva u Otrokovic. Zlínskou vrchovinu a Fryštáckou brázdu odvodňuje řeka Dřevnice. Dřevnice pramení pod Kotáry a do Moravy ústí zleva u Otrokovic. Jižně od Dřevnice vtékají do řeky zprava Moravy spíše větší potoky – Kudlovický potok, Salaška (oba pramení v Chřibech)a levostranný přítok Březnice, ústící do Moravy u Jarošova.

Oblast Bílých Karpat odvodňuje řeka Olšava, tekoucí napříč Vizovickou vrchovinou do Dolnomoravského úvalu. Olšava pramení v Bílých Karpatech u Hostětína a do Moravy se vlévá zleva nad Kostelany. Mezi její významné přítoky patří především potoky Kladenka, Luhačovický potok (Šťávnice) s VD Luhačovická přehrada, Ludkovický potok s VD v.n. Ludkovice a Nivnička s VD v.n. Ordějov. Jižně od ústí Olšavy přijímá řeka Morava především Dlouhou řeku, pramenící v Chřibech u Starých Hutí, ústící do Moravy zprava u Nedakonic, a Okluky, pramenící v Bílých Karpatech. Okluky ústí do Moravy zleva u Uherského Ostrohu.

Tok řeky Moravy je v úseku od Napajedelské průrvy až po soutok s Olšavou pod městem Uherské Hradiště regulován.

Mezi významné přítoky zásobující Moravu povodňovými vodami patří bezesporu Bečva, která odvodňuje jižní část Moravskoslezských Beskyd a do Moravy se vlévá u Troubek, a dále ne severu proti toku až k pramenům Moravy v Jeseníkách - Krupá, Branná a Desná, jejichž stavy je z hlediska vývoje povodňové situace na hlavním toku nutné sledovat. U Zábřehu se do Moravy vlévá Moravská Sázava a dále v Litovelském Pomoraví - Třebůvka, Oskava a Trusovický potok. Od Otrokovic provází tok Moravy Baťův kanál, který ústí do Moravy zprava v Rybárnách.


Zimní hydrologický režim

Ledové jevy, které by ohrožovaly město Uherské Hradiště se ve významnější míře nevyskytují. Pokud by došlo k zalednění na řece Moravě, je tento jev výrazně omezen manipulačním řádem na pohyblivých jezech ve Spytihněvi (současně místo HP A ČHMÚ) a pohyblivém jezu v Kunovském lese. O kombinaci ledových jevů s přídatkem od jarního tání nejsou historické záznamy, které by tento druh ohrožení zaznamenávaly.