Zabezpečovací a záchranné práce

Vlastní zabezpečovací a záchranné práce řídí pracovní štáb MPK, jehož složení určí předseda MPK v závislosti na konkrétních podmínkách a okolnostech.

Pozn.: Při povodňové situaci většího rozsahu by s největší pravděpodobností převzala řízení povodňové ochrany na území města Uherské Hradiště povodňová komise obce s rozšířenou působností (PK ORP Uherské Hradiště).

Ochrana před povodněmi při vyhlášení krizové situace, při níž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu podle zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), je řízena orgány krizového řízení.

Výše uvedené pracovní skupiny by se staly součástí odborných pracovních skupin krizového řízení - viz povodňový plán ORP Uh. Hradiště.

Dle § 75 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách zajišťují povodňové zabezpečovací práce správci vodních toků na vodních tocích a vlastníci dotčených objektů podle povodňových plánů nebo na příkaz povodňových orgánů.

 Jedná se zejména o:

□      odstraňování překážek z vodních toků a z kritických profilů toků

□      rozrušování nápěchů a zácep na vodních tocích

□      ochrana břehů před působením povodňových průtoků a sanace nátrží

□      opatření proti přelití a protržení ochranných hrází toků nebo hrází VH děl

□      provizorní uzavírání protržených hrází

□      instalace protipovodňových zábran, zásuvných prvků ohrazování, mobilních PO

□      opatření proti zpětnému vzdutí vod, zejména do kanalizací

□      opatření k omezení znečištění vod, zejména z ohrožujících objektů

□      opatření zajišťující stabilizaci území před sesuvy

 

Povodňové záchranné práce zajišťují povodňové orgány ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému (§ 74 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách).

Obecně jsou povinnosti PK obcí stanoveny v § 78 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách.

Dle § 63, odst.3), zák. č. 254/2001 Sb., o vodách je každý povinen umožnit vstup (vjezd) na své pozemky, příp. stavby těm, kteří řídí, koordinují a provádějí zabezpečovací a záchranné práce, přispět na příkaz povodňového orgánu osobní a věcnou pomocí k ochraně životů a majetku před povodněmi a řídit se příkazy povodňových orgánů.

Majetkovou újmu vzniklou v důsledku činnosti nebo opatření MPK v době povodně hradí obec (§ 87, písm. b, zák. č. 254/2001 Sb., o vodách) - nutno dokladovat.

Rozsah činností účastníků ochrany před povodněmi včetně hrazení nákladů na opatření jsou uvedeny v zák. č. 254/2001 Sb., o vodách:

□      správci povodí - § 82

□      správci vodních toků - § 83

□      vlastníci vodních děl - § 84

□      vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně - § 85

□      náklady na opatření - § 86