Opatření k ochraně před povodněmi

 

Přípravná opatření, související s povodňovým plánem:

 1. povodňové prohlídky - prohlídková služba města provádí prohlídku kritických míst a ohrožených úseků v době jarního tání, souvislého zámrazu a při srážkách větších intenzit. Zjištěné nedostatky hlásí předsedovi povodňové komise.
 2. předpovědní povodňová služba – informuje povodňové orgány, popř. další účastníky ochrany před povodněmi o nebezpečí příchodu povodně, o jejím vzniku, a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí.

 

Za hrozící povodňové situace:

 • Povodňovou aktivitu může vyhlásit nadřízený orgán na základě širší situace, především v souvislosti s hlášením předpovědní služby.
 • Na základě dosažení limitu pro II. stupeň povodňové aktivity svolává povodňovou komisi města předseda nebo pověřený člen povodňové komise.
 • Vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity zajišťuje hlásná služba MěÚ na základě určení starosty města (který je rovněž předsedou povodňové komise města).
 • Při vyhlášení II. i III. stupně povodňové aktivity provede předseda MPK ohlášení tohoto stavu rovněž povodňové komisi ORP Uherské Hradiště.
 • Po pominutí nebezpečí odvolává předseda povodňové komise prostřednictvím hlásné služby MěÚ jednotlivé stupně PA a jejich odvolání se zapisuje do povodňové knihy.
 • Potřebné údaje s konkrétními jmény, adresami a telefonním spojením jsou přehledně uvedeny v kapitole Příslušný povodňový orgán tohoto Povodňového plánu města Uh. Hradiště. Uvedené údaje se pravidelně nejméně jednou ročně aktualizují.
 • Povodňová komise vede povodňovou knihu s podrobnými údaji o povodňových prohlídkách, hlášeních, obdržených a vydaných výstrahách, průběhu povodně a všech opatřeních, která mají vztah k této mimořádné události. Součástí této evidence je i fotodokumentace, zákresy a záměry povodňových stavů.

 

Sledování vodních stavů v hlásném profilu kategorie A (profil A na Moravě ve Spytihněvi a na Olšavě v Uh. Brodě)

 1. Hlásný profil kategorie A č. 345 ve správě ČHMÚ na Moravě ve Spytihněvi je rozhodujícím profilem pro povodňové varování v Uherském Hradišti.
 2. Hlásný profil kategorie A č. 349 ve správě ČHMÚ na Olšavě v Uh. Brodě je rozhodujícím profilem pro povodňové varování v Uherském Hradišti - městských částech Míkovice, Vésky a Sady.
 3. Pozorování vodních stavů v hlásném profilu kategorie C (HP C1 UH)

Tento hlásný profil na Lávce pro pěší U Komína slouží k elektronickému přenosu dat měření výšky hladiny řeky Moravy v Uh. Hradišti a má funkci automatického varování členů PK o nenadálém zvýšení stavu vody v korytě, kontrolní a evidenční vzhledem k dosahování kulminačních stavů, doby příchodu povodňové vlny, a ústupu kulminačních stavů na Moravě.

 • při upozornění nebo výstraze ČHMÚ - kontrola hlídkou 1 x denně
 • při dosažení I. SPA - kontrola hlídkou 2 x denně
 • při dosažení a vyhlášení II. SPA - kontrola hlídkou 3 x denně
 • při dosažení a vyhlášení III. SPA - častěji podle potřeby a požadavků povodňové komise města