Vyžádání pomoci při povodni

Spojení na vazby na nadřazené povodňové orgány jsou uvedeny v kapitole 3, zásady součinnosti jsou zahrnuté v nadřazených povodňových plánech. Pro případ, že povodňový orgán nemůže zvládnout potřebné zabezpečovací a záchranné práce vlastními prostředky obrací se na PK ORP a krizový štáb Uherské Hradiště a PK Zlínského kraje Zlín.

V případě povodně takového rozsahu, že MPK nemůže organizovat a řídit záchranné a zabezpečovací práce vlastními silami, vyžádá si pomoc PK Obce s rozšířenou působností, příp. požádá bezpečnostní radu obce s rozšířenou působností o zahájení činnosti krizového štábu.


Koordinace požadavků na technické prostředky a pracovní síly

Požadavky na případné posily, případně technické prostředky jsou zajišťovány prostřednictvím předsedy povodňové komise. Krizový štáb vychází při své činnosti z ustanovení zákonů č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.

Integrovaný záchranný systém (IZS) se použije při potřebě provádět současně záchranné práce alespoň dvěma složkami IZS. Stálým orgánem pro koordinaci složek IZS je operační a informační středisko IZS, kterým je operační středisko HZS kraje a operační a informační středisko GŘ HZS.

Základními složkami IZS jsou:

  • Hasičský záchranný sbor ČR
  • jednotky požární ochrany
  • Policie ČR
  • zdravotnická záchranná služba

Vyžádání pomoci HZS Zlínského kraje Územního odboru Uh. Hradiště

Právo nasazovat a soustřeďovat jednotky Územního odboru HZS Zlínského kraje Uh. Hradiště má operační středisko ÚO HZS  (Ing. Jaroslav Křeháček).

Velitel zásahu má právo při provádění záchranných prací požadovat od právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc.

O nasazení a soustředění jednotek hasičského záchranného sboru a věcných prostředků požární ochrany z více okresů nad úroveň běžné meziokresní výpomoci rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru.


Vyžádání pomoci Policie ČR

Povodňový orgán vyžaduje pomoc příslušného policejního útvaru při zajišťování ochrany před povodněmi ve svém územním obvodu ke zprostředkování spojení, ochraně zdraví a životů občanů, zajištění pořádku a ochraně majetku.

O pomoc žádá velitele útvaru na příslušné úrovni povodňová komise prostřednictvím svého člena - zástupce policie. V případě nutnosti žádá o pomoc vyšších složek předseda povodňové komise obce s rozšířenou působností, předseda povodňové komise uceleného povodí, popřípadě ministr životního prostředí ČR ministerstva vnitra ČR.


Materiál pro záchranné práce

Požadavky na případné posily, případně technické prostředky jsou zajišťovány prostřednictvím povodňové komise města.


Dopravní prostředky a mechanismy

O zabezpečení dopravními prostředky a mechanismy se PK obrací na HZS, JSDH. Autobusová doprava je v Uherském Hradišti realizovaná ČSAD, a.s. Uherské Hradiště.

 


Tab. 1          Spojení na důležité organizace

Organizace

Kontakt

Hasiči

150

KOPIS HZS IZS Zlín 

950 670 222

HZS ÚO Uherské Hradiště

950 675 302, -341, -111

Policie ČR; MP Uherské Hradiště

158; 156 nebo 572 525 501

Záchranná služba

155

Lékařská služba první pomoci UH

572 552 555; 572 529 664

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje

577 006 711; khs@khszlin.cz

Informace o telefonních číslech

1180

Ostraha areálu Mesit a.s.

572 522 505

Regionální předpovědní pracoviště hydrologické předpovědi Brno

541 212 485; 541 421 028;   

           mob.: 724 185 619;                         email: hydro.brno@chmi.cz

Nepřetržitá služba RPP - Meteorologická předpověď Brno

541 421 073; 605 292 925

email: meteo.brno@chmi.cz

SVK a.s. UH - vodárny a kanalizace UH

572 552 137; 572 530 111