E.4. Povodňová kniha

Záznamy v Povodňové knize

a)  doslovné znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí (např. záznam telefonátu), záznam a nahrávání telefonátu mít k dispozici,

b)  doslovné znění odeslaných zpráv s uvedením jejich pramene, adresátů, způsobu a doby odeslání,

c)  obsah příkazů,

d)  popis provedených opatření,

e)  výsledky povodňových prohlídek.

Zápisy do Povodňové knihy provádějí jen osoby tím pověřené; jsou povinny každý zápis podepsat.

 

Každá zpráva se zaznamenává následujícím způsobem:

A.  Telefonické zprávy (fonogramy) se zapisují do Záznamníku přijatých a odeslaných zpráv, také se mohou telefonické zprávy nahrát na diktafon a později přepsat buď ručně do Záznamníku přijatých a odeslaných zpráv nebo na počítači, zprávě se přidělí Evidenční číslo, dále od koho byla přijata, kdy byla přijata, její zápis, komu, kdy a jakým způsobem předána.

B.  U zpráv, které jsou již v tištěné formě, např. fax (z faxových zpráv se musí provést kopie na kopírce, pokud je fax vytištěn na termopapíru), nebo jiná písemnost, fotografie, mapy, kopie novinových článků apod. se přidělí Evidenční číslo ze Záznamníku přijatých a odeslaných zpráv (do Záznamníku se uvedou pouze údaje kdy a od koho zpráva přišla, komu a jak byla předána, dále stručný název zprávy a obsah), zpráva se tímto číslem označí a uloží do Desek pro ukládání dokumentů,jedná se o desky s rychlovazačem.

C.  Zprávy na disketách, magnetofonových páskách a videokazety se evidují jako ostatní zprávy podle bodu B.