Povodňové prohlídky

Povodňové prohlídky - zajišťují členové MPK alespoň 1 x ročně v období před jarním táním s důrazem na drobné vodní toky.

Důležitým prvkem povodňové ochrany jsou preventivní opatření. Povodňový orgán provede alespoň 1 x ročně (při očekávání větších průtoků - jarní tání, přívalové letní deště) prohlídku toků (Morava, Olšava) a záplavových území a uloží odstranění překážek, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně (vpusti, zatrubnění, propustky). Závady na vlastním toku nebo jeho objektech budou neprodleně ohlášeny správci vodního toku.

V aktivní záplavové zóně dle aktuálního stanovení ZZÚ (viz grafická příloha - D.1. Mapa města Uherské Hradiště) nesmí být povolovány stavby, skládky materiálu atd. Mimořádné povodňové prohlídky se provádějí v únoru a březnu v případě, že je větší množství sněhových (dešťových) srážek. Účelem je zabezpečení dostatečného odtoku z tajícího sněhu. Kontroluje se rovněž vodní hladina v tocích a posuzuje možnost vzniku ledových bariér.