Místa snižující odtokové poměry


K.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, Jarošovský potok h.p. 4-13-01-076

Odtokové poměry snižují především propustky na křížení Jarošovského potoka s pozemními komunikacemi, a to

  1. s ulicí Louky (par.č: 1143/22)
  2. s ulicí Dráhy (par.č: 1143/22)
  3. s ulicí Pivovarská (par.č: 1143/23)

Průtok je limitován výškou hladiny v řece Moravě. Zpětné vzdutí vod nastává v případě souběhu zvýšených vodních stavů v Moravě a v Jarošovském potoce.

 

K.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, Jarošovský potok h.p. 4-13-01-076

Křížení Jarošovského potoka přitékajícího podél ulice Na Odlučí s ulicí

             Za Humny (par.č: 980/6)

Problémy nastávají již při průtocích v potoce a v Moravě odpovídajícím Q10

 

K.ú. Mařatice, Vinohradský potok h.p. 4-13-01-076

Vpustek potoka na ulici Družstevní (par.č: 858/103)

Vtokové zařízení do zatrubnění Vinohradského potoka je opatřeno česlemi. Kapacita koryta odolává (výpočtem) do Q5.

 

K.ú. město UH - Kunovice, Olšávka h.p. 4-13-01-083

Dvojitý propustek pod železniční tratí (par.č: 788/1 UH a 3860/1 Kunovice) na toku Olšávka (po soutoku s Mařatickým potokom). Vypočtená kapacita propustku odolává do Q10.

 

K.ú. město UH - Kunovice, Olšávka h.p. 4-13-01-083

Lávka přes koryto Olšávky (par.č: 838/3 UH a 3779 Kunovice). Průtok je limitován výškou hladiny v řece Moravě. Zpětné vzdutí vod v případě souběhu zvýšených vodních stavů v řece Moravě a potoku Olšávce.

 

K.ú. Míkovice nad Olšavou, Míkovický potok h.p. 4-13-01-132

Snížené odtokové poměry na křížení silničního mostku ulice

Lesní (dříve Partyzánská) (par.č. 575/10)

s korytem Míkovického potoka. Kapacita je průchozí do Q30.

 

K.ú. Míkovice nad Olšavou, Míkovický potok h.p. 4-13-01-132

Vpustek do zatrubnění potika před domem č.p. 211 (par.č: 575/5)

Vtokové zařízení do zatrubnění toku Míkovického potoka je opatřeno česlemi. Kapacita odolává průtokům do Q20.

 


Odtokové poměry může zhoršovat oblast soutoku Moravy a Olšavy na jih od města, kde je však rozlehlé inundační území Kunovského lesa, dnes vhodně proťatého obchvatem města, představovaného komunikací E50 vysoko nad záplavovou zónou.

Historicky zpomaluje toto lesní retenční území nad soutokem Moravy a Olšavy přechod povodňové vlny dále k jihu do území Ostrožska, Veselska a Hodonínska, a to i pokud by došlo k souběhu povodní z Moravy a Olšavy (1997). Na druhé straně, ale při vysoké vodě pouze v Moravě, může dojít k jevu zpětného vzdutí z Moravy do Olšavy a ohrožení sousedních Kunovic.

Morava přetíná komunikace města na 4 mostech, které jsou vhodné pro zřizování povodňových hlídek. Nový HP C1 UH se zřizuje na Lávce pro pěší (příloha Evidenční list hlásného profilu HP C1 UH), který předává data o výšce hladiny v Moravě přímo do webové aplikace digitálního povodňového plánu Uherské Hradiště na stránkách MěÚ Uherské Hradiště.

Zátopová čára a polygon plochy rozlivu dle stanovených ZÚ Moravy a Olšavy v katastru města Uherské Hradiště jsou zakresleny v přiložené mapě (příloha D.1. Mapa města Uherské Hradiště) a v grafické části webové aplikace digitálního povodňového plánu města Uh. Hradiště (Mapa DPP Uherské Hradiště).