Zabezpečení záchranných a zabezpečovacích prostředků

Povodňová komise v rámci své činnosti zabezpečuje pracovní síly a věcné prostředky pro provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních:

a) funkcí v území - zásobování pitnou vodou, potravinami nebo mobilními prostředky protipovodňové ochrany; v příloze tohoto PP jsou uvedena zásobovací místa pro zásobování obyvatelstva potravinami a balenou vodou mimo stanovená záplavová území města Uh. Hradiště s adresami a telefonním spojením. Náhradní zásobování vodou cisternami rozmístěnými v zástavbách města bude provádět SVK a.s. ve spolupráci s HZS OÚ UH na vyžádání MPK UH. Mobilní prostředky PPO jsou uloženy ve skladu prostředků v Nemocnici UH (ul. J.E. Purkyně) a jsou vydávány ve spolupráci s HZS OÚ UH a MP UH.

b) osobní a věcné pomoci od orgánů, právnických a fyzických osob - např. technikou ze zemědělského družstva; organizace, fyzické a právnické osoby disponující potřebnou technikou - bagry, buldozery, nákladní vozidla, ženijní technika a. j. jsou uvedeny včetně adres a kontaktů v příloze tohoto PP - jejich nasazení se řídí pokyny MPK UH.

c) evakuaci, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů a jejich návrat; Evakuační plán města Uh. Hradiště - je samostatnou přílohou tohoto PP.